Međunarodna farmaceutska federacija (FIP): Strategija koja jamči da farmaceuti prate kriterije zdravstva budućnosti Svijet

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP): Strategija koja jamči da farmaceuti prate kriterije zdravstva budućnosti

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) na Svjetskoj konferenciji farmacije i farmaceutskih znanosti održanoj u Nanjingu (Kina) predstavila je globalnu viziju i ciljeve za prilagodbu i razvoj edukacije u farmaciji te farmaceutskog stručnog kadra. FIP naglašava nužnu potrebu za promjenama zbog suočavanja s novim izazovima koje sa sobom donose nove i sve brojnije potrebe pacijenata i cjelokupnog civilnog društva. FIP-ova vizija popraćena je s 13 ciljeva razvoja farmaceutskog stručnog kadra (13 Pharmaceutical Workforce Development Goal), koji usmjeravaju i pružaju platformu za dobivanje potrebne financijske potpore iz javnih i privatnih izvora kako bi se vizija uistinu i realizirala.
FIP je ukazao čast Hrvatskom farmaceutskom društvu pozivnicom za slanje hrvatske delegacije u Kinu, kao predstavnike ove regije, te je pritom sufinancirao dio troškova za hrvatsku delegaciju.
Hrvatsku su predstavljali prodekanica za znanost na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, mag. pharm., te kolegica dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm. iz tvrtke Pharma Expert.

 

 

Nanjing, 7. studenog 2016. – Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) na Svjetskoj konferenciji farmacije i farmaceutskih znanosti održanoj u Nanjingu (Kina) predstavila je globalnu viziju i ciljeve za prilagodbu i razvoj edukacije u farmaciji te farmaceutskog stručnog kadra. FIP naglašava nužnu potrebu za promjenama zbog suočavanja s novim izazovima koje sa sobom donose nove i sve brojnije potrebe pacijenata i cjelokupnog civilnog društva.

Nova FIP-ova strategija (Global Vision for Education and Workforce) nudi liderska rješenja i bit će vodilja za poboljšanje ishoda liječenja pacijenata, kao i nadilaženje nedostataka u područjima razvoja, distribucije i odgovorne upotrebe lijekova. Ovi ciljevi mogu biti postignuti samo uz visoke standarde edukacije i usavršavanja, te uz prilagodljive, dinamične i multidisciplinarno-orijentirane farmaceutske stručnjake koji su spremni na cjeloživotno učenje i  iniciranje promjena. „Naša vizija jest da svim pacijentima bude dostupna kvalitetna ljekarnička skrb, za čiju je provedbu nužna kvalificirani farmaceutski kadar. Nemoguće je imati zdravstvenu skrb bez prikladno kvalificiranih zdravstvenih stručnjaka!“ – istaknuo je prof. William Charman u ime FIP-a.

FIP-ova vizija popraćena je s 13 ciljeva razvoja farmaceutskog stručnog kadra (13 Pharmaceutical Workforce Development Goal), koji usmjeravaju i pružaju platformu za dobivanje potrebne financijske potpore iz javnih i privatnih izvora kako bi se vizija uistinu i realizirala. Ciljevi su podijeljeni u tri skupine. Prva skupina stavlja fokus na pružatelje edukacije farmaceuta, a dotiče se, između ostalog, povećanja kapaciteta ustanova visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete. Druga skupina odnosi se na profesionalni razvoj farmaceutskog stručnog kadra; potiče usavršavanje i specijalizacije farmaceutskih stručnjaka, jasne kompetencijske okvire, razvoj liderskih vještina, zdravstvene usluge usredotočene na pacijenta i interdisciplinarnu edukaciju i suradnju u zdravstvu. Treća skupina fokus stavlja na politiku, strategiju, planiranje i praćenje sustava, pri čemu nije izostavljeno ni promicanje ravnomjerne zastupljenosti svih društvenih skupina među farmaceutima.

Prof. Charman ističe kako važnost ove strategije, nastale međunarodnom suradnjom, ovisi o potencijalu da se ona ostvari i prevede na nacionalnu razinu, te vjeruje kako je ona prvi korak na putu progresivnih transformacija zdravstva u zemljama širom svijeta, kako bi i farmaceuti uspješnije i produktivnije surađivali s ostalim dionicima zdravstvenog sustava.

 

 

FIP je ukazao čast Hrvatskom farmaceutskom društvu pozivnicom za slanje hrvatske delegacije u Kinu, kao predstavnike ove regije, te je pritom sufinancirao dio troškova za hrvatsku delegaciju.

Hrvatsku su predstavljali prodekanica za znanost na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, mag. pharm., te kolegica dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm. iz tvrtke Pharma Expert.

 

 

 

PRILAGODILA:

Nives Bebek, studentica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..