Uspješno održan 5. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2016) Hrvatska

Uspješno održan 5. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2016)

Jubilarni, 5. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije FARMEBS 2016, održan je u subotu 4. lipnja 2016. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Velikoj predavaonici (A. Kovačića 1). Sada već tradicionalni simpozij okupio je oko 200 studenata diplomskih i poslijediplomskih studija našeg Fakulteta.

 

 

Jubilarni, 5. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije FARMEBS 2016, održan je u subotu 4. lipnja 2016. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Velikoj predavaonici (A. Kovačića 1). Sada već tradicionalni simpozij okupio je oko 200 studenata diplomskih i poslijediplomskih studija našeg Fakulteta.

Organizator FARMEBS-a 2016 je Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U radu organizacijskog odbora sudjelovali su: Miranda Sertić, Davor Šakić, Andrea Brajković, Domagoj Kifer s FBF-a, Barbara Fumić (Xellia d.o.o.) te predstavnici studenata Teo Morožin (Studentski zbor, podružnica Farmaceutsko-biokemijski fakultet), Marko Kolarić (Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske - CPSA) te Bruno Rački (kao predstavnik Studentskog zbora , podružnica Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske - CPSA).  U radu znanstvenog odbora sudjelovali su: Marija Grdić Rajković, Marina Juretić, Marija Kindl, Mirela Matić, Kristina Pavić i Maja Ortner Hadžiabdić s FBF-a. Sve FARMEBS 2016 aktivnosti planirane su i ostvarene u suradnji s Upravom Fakulteta: prof. dr. sc. Jerkom Dumić (dekanica), prof. dr. sc. Sandom Vladimir Knežević (prodekanica za znanost) i izv. prof. dr. sc. Lidijom Bach-Rojecky (prodekanica za nastavu).

Podršku u organizaciji ovogodišnjeg Simpozija pružio je kolega doc. dr. sc. Tin Weitner (FBF) i njegov projekt HR.3.2.01-0119: Utjecaj glikozilacije transferina na vezivanje željeza – GlyTransFer, koji u potpunosti financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Organizatori se ovim putem zahvaljuju i sponzorima, tvrtkama: Kemig d.o.o., Jamnica d.d., Bionatura Bidon Vode d.o.o. na pruženoj potpori.

Znanstveni program FARMEBS 2016 bio je podijeljen u dvije sekcije. Prva sekcija započela je plenarnim predavanjem Brain astrocytes as excitation-energy hubs prof. dr. sc. Roberta Zoreca iz Laboratorija za neuroendokrinologiju i molekularnu staničnu fiziologiju Instituta za patofiziologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani i ravnatelja tvrtke Celica Biomedical u Ljubljani, Slovenija (Slika 4). Druga sekcija započela je plenarnim predavanjem Utjecaj glikozilacije transferina na vezivanje željeza doc. dr. sc. Tina Weitnera.

Ostala predavanja unutar obje sekcije održali su studenti diplomskih studija Farmacije i Medicinske biokemije, poslijediplomskog doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti te po prvi puta poslijediplomskih specijalističkih studija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Studentica poslijediplomskog doktorskog studija Maja Friščić predstavila je dio rezultata svoje doktorske disertacije u predavanju Primjena tandemske masene spektrometrije u identifikaciji sastavnica glavulja. Kolegica dr. sc. Marija Kindl prezentirala je dio svog nedavno obranjenog doktorskog rada predavanjem Antibakterijski učinak eteričnih ulja odabranih vrsta roda Thymus uklopljenih u liposome.

Studenti diplomskih studija našeg Fakulteta predstavili su istraživanja koja su izradili u sklopu svojih studentskih radova nagrađenih Rektorovom i Dekanovom nagradom: Sinteza i karakterizacija novih derivata cimetne kiseline i primakina (Filip Kozlina), Određivanje niskih koncentracija etanola (< 0,5 g/L) u slini, serumu i urinu (Josipa Periša i Marko Tijardović), Utjecaj stereoizomera mentola na staničnu stijenku vrste Candida albicans te membranu ljudskih eritrocita u uvjetima in vitro (Ivan Pokrovac), Nukleofugalnost pentafluorfenolata u 80%-tnom vodenom etanolu (Nives Bebek), Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost NCI-H292 epitelnih stanica (Lucija Sladoljev), Istraživanje stavova i znanja ljekarnika i studenata farmacije o oralnoj hitnoj kontracepciji (Mateja Bainac i Ana Brezović). Istraživanja i diplomski radovi napravljeni u Centru za primijenjenu farmaciju FBF-a, u suradnji s KB Dubrava, prezentirana su predavanjima Bezreceptni lijekovi u hospitaliziranih bolesnika (Andrea Brajković i Ana Čačić), Klinički ishodi i njihova povezanost s potencijalno neprikladnim lijekovima (Patricia Marić, Sonja Lukić, Andrea Brajković) i Terapijski problemi u hospitaliziranih bolesnika s akutnim koronarnim sindromom (Josipa Radonić). Kolegice, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija prezentirale su istraživanje Procjena kompetencija ljekarnika pomoću ljekarničkog kompetencijskog okvira (Margita Držaić, Ingrid Kummer, Alma Marković).

Knjiga sažetaka FARMEBS 2016 objavljena je u elektroničkom obliku i dostupna je na službenoj mrežnoj stranici Simpozija (farmebs.pharma.hr).

Nakon radnog dijela i svečanog zatvaranja FARMEBS-a 2016 uslijedilo je tradicionalno druženje studenata, predavača i organizatora, uz prigodni domjenak, u dvorišnom prostoru glavne zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

FOTOGALERIJA

 

 

PRIPREMILA:

Zagreb, 4. lipnja 2016

doc.dr.sc. Miranda Sertić, mag.pharm., predsjednica FARMEBS 2016

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..