Depresija - Najčešće propisivani lijekovi Hrvatska

Depresija - Najčešće propisivani lijekovi

Prilikom odabira antidepresiva valja u obzir uzeti veliki broj faktora kao što su farmakodinamika i farmakokinetika, efikasnost lijeka, simptome, prije korištene lijekove, moguće interakcije s drugim lijekovima koje pacijent uzima, moguće nuspojave, ali i eventualnu cijenu lijeka.

 

 

Kod liječenja depresije izbor antidepresiva trebao bi se temeljiti na individualnom pristupu svakom bolesniku koji vodi računa o njegovom stanju, dobi, komorbiditetima i potencijalnim nuspojavama. Ako se radi o prvoj depresivnoj epizodi pacijent treba godinu dana u kontinuitetu uzimati antidepresive, odnosno 3 do 5 godina kod ponavljajućih epizoda.

Prilikom odabira antidepresiva valja u obzir uzeti veliki broj faktora kao što su farmakodinamika i farmakokinetika, efikasnost lijeka, simptome, prije korištene lijekove, moguće interakcije s drugim lijekovima koje pacijent uzima, moguće nuspojave, ali i eventualnu cijenu lijeka.

 

Klasifikacija antidepresiva

 

  Skupina antidepresiva

  Glavni predstavnici

  Triciklički antidepresivi (TCA)

 

  amitriptilin, maprotilin

  Inhibitori MAO (IMAO)

 

  moklobemid

  Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI)

  citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin

  Selektivni inhibitori ponovne pohrane noradrenalina (NRI)

  reboksetin

  Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI)

  duloksetin, venlafaksin

  Inhibitori ponovne pohrane noradrenalina i dopamina (NDRI)

  bupropion

  Noradrenergički i specifični serotonergički antidepresivi (NASSA)

  mirtazapin

  Modulatori unosa serotonina

 

  tianeptin

  Multimodalni antidepresivi

  vortioksetin

 

U liječenju blagih i umjereno teških nepsihotičnih depresivnih epizoda preporučuju se kao prvi izbor SSRI, SNRI, bupropion ili mirtazapin zbog malog broja nuspojava i dobrog učinka, dok neselektivni IMAO i triciklički antidepresivi lijek su izbora kod teških i psihotičkih depresija. Nakon uvođenja antidepresiva u terapiju slijedi titracija doze i promatranje eventualnih nuspojava.

Djelovanje antidepresiva nastupa s latencijom od tri do šest tjedana što treba imati u vidu kod započinjanja terapije, te o tome upozoriti pacijenta. Upravo zbog latencije početka djelovanja lijeka obično se u početku liječenja dodaje anksiolitik čije djelovanje počinje već sa prvom tabletom.

 

PRIPREMILI:

Sekcija za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..